dijous, 12 de setembre de 2013

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El nostre centre, sota l'elaboració de la Comissió de Coordinació Pedagògica(CCP) i aprovació del Consell Escolar( en data 9 de setembre de 2013), va presentar el nou Projecte TIL(Tractament Integrat de les Llengües) a Conselleria a on es concretaven les llengües a utilitzar a les diferents assignatures, quedant de la següent manera:
- Educació Infantil: totes les àrees impartides per les tutores es faran en Llengua Catalana.L'Educació Musical i la Psicomotricidad es faran en Llengua Castellana i a més tindran sessions d'anglès setmanals tal i com contempla l'horari oficial.
- Educació Primària: S'impartirà el Català i l'area de Coneixement del Medi en Llengua Catalana, El Castellà i l'area de Matemàtiques en Castellà i l'anglès i l'àrea de Plàstica en Llengua Anglesa. A més a més, i en compliment del decret del TIL, es farà un bloc de continguts Història de Coneixement del Medi en Llengua Anglesa, per tal de complimentar el mínim d'hores exigits pel Decret TIL.
Tota aquesta informació es recordarà a les famílies a les assemblees de principi de curs.