dimecres, 23 de maig de 2018

BEQUES MENJADOR 18-19


BEQUES MENJADOR ESCOLAR --- CURS 18-19

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 23 DE MAIG AL 13 DE JUNY A LA SECRETARIA DEL CENTREEstimades famílies,
El dia 22 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució per la qual es convoquen les ajudes individualitzades de menjador. Podeu  trobar tota la  informació de la convocatòria i el model de sol·licitud al web: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387.

Requisits:
-      -  Estar escolaritzat en un centre públic o concertat d’educació infantil i/o primària durant el curs 18-19.
-       - Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada pel proper curs.
-       - Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’informe AROPE de la Unió Europea per a les Illes Balears:

Beneficiaris directes: alumnes que es trobin en situació d’acolliment, que siguin víctimes de violència de gènere o que tinguin condició de refugiats.
Beneficiaris per barem:  
-       - Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat  pressupostària.
-       - Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents:
o    Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 18-19 en centres on se segueix una jornada partida.
o    Alumnes escolaritzats fora del municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.
Documentació obligatòria a lliurar:
-       Model de sol·licitud emplenat.
-       DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2017.
-       Còpia del llibre de família amb tots els components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
-       Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.


DATA LÍMIT DE LLIURAMENT ORDINARI DE SOL·LICITUD ÉS 
DIMECRES 13 DE JUNY A LA SECRETARIA DEL CENTRE

                             PODEU CONSULTAR LA CONVOCATÒRIA EN PAPER A LA SECRETARIA DEL CENTRE 

CALENDARI

  
Data

Del 23 al 13 de juny de 2018
Presentació de sol·licituds
Del 22 al 27 de juny de 2018
Presentació de sol·licituds extraordinàries Infantil i Primària (per alumnat matriculat al període ordinari).
Fins 13 de juliol de 2018
Introducció sol·licituds al Gestib
3 de setembre de 2018
Publicació del llistat provisional al taulell d’anuncis.
Fins 20 d0abril de 2019
Sol·licituds d’alumnat nouvingut.